Reklamácia

 
Čo ak dorazil tovar poškodený?

Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej obal a stav výrobku. Ak je už pri prevzatí patrné, že zásielka nie je v poriadku, nepreberajte ju od prepravcu. Ak vyzerá zásielka na prvý pohľad v poriadku a napriek tomu je vnútri výrobok poškodený, je dôležité udalosť čo najskôr nahlásiť u prepravcu. Odporúčame túto situáciu nahlásiť tiež na našej zákazníckej linke info@slevnuj.sk.

 

Získali ste nekompletné alebo iný výrobok?

Ak vám domov dorazil iný výrobok, než ktorý ste si objednali alebo sa nezhoduje popis na predajnom doklade s popisom výrobku, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie e-mailom info@slevnuj.sk alebo volajte na Zákaznícku linku +420 602706776. Neváhajte nás kontaktovať tiež v prípade, že výrobok nie je kompletný.

 

DO E-MAILU UVEĎTE NASLEDUJÚCA INFORMÁCIA

nekompletné výrobok                                                           zamenený výrobok

- číslo objednávky alebo faktúry                                        - číslo objednávky alebo faktúry
- priložte foto štítku s výrobným a produkt. číslom            - priložte foto štítku s výrobným a produkt. číslom
- opis chýbajúce časti                                                       - popis produktu, ktorý vám bol doručený
 

Pracovníci reklamačného oddelenia vás budú v čo najkratšom čase kontaktovať a poradí vám, ako situáciu čo najrýchlejšie a bez zbytočných vedľajších nákladov vyriešiť.

Tento email info@slevnuj.sk slúži pre vaše reklamácie. Pracovník / ce reklamačného oddelenia zodpovedá do 24h.

 

Reklamačné oddelenie - adresa:

Slovenska pošta (poslať Slovenskou poštou):

Jan Seidl - ID18192/ Frogman s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín

 

Ak posielate tovar k reklamácii, pripojte tento formulár - stiahnite si TU:

 

Ak posielate tovar k tzv. Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od zakúpenia, pripojte tento formulár - stiahnite si TU:

 

V oboch prípadoch odošlite tovar na adresu expedičného skladu. O prijatí reklamácie budete informovaný emailom.

 

Tento reklamačný poriadok platí na všetkých prevádzkach spoločnosti.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

- ak je vada je na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

- ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,

- chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. Uplynutím životnosti),

- je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

- chyba vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

Článok 2

 

uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné takisto uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke alebo v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudované či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

Článok 3

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Článok 4

vybavenie reklamácie

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť.

Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovaru svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

Článok 5

Akosť pri prevzatí

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda:

- tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

- tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

- tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

Článok 6

Zodpovednosť predávajúceho za chybu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatnia zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie nové veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.

 

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

 

Článok 7

Zmluvná záruka za akosť

Poskytol Ak predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

Tento reklamačný poriadok je účinný od 1. januára 2014.